Privacy Policy

Uiteraard respecteert Anne4Care de privacy van alle gebruikers van onze site en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige gebruiken wij deze gegevens uitsluitend met uw toestemming. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden.

Wij gebruiken uw gegevens om de volgende diensten te leveren:

– Als u een demo van Anne aanvraagt, hebben wij uw naam, e-mailadres, en contactgegevens nodig om uw aanvraag uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

– Om het verhaal over Anne zo goed mogelijk te vertellen laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kan ik de website personaliseren.

– Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door dat aan middels een bericht via de contactpagina.

– Gegevens over het gebruik van mijn site en de feedback die wij krijgen van bezoekers helpen ons om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

– Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. Wij zijn benieuwd naar de meningen van mijn bezoekers, maar behoudt het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

– Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op marketingacties te meten.

– Wij verkopen uw gegevens niet! Anne4Care zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

– Door Anne4Care ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Ik gebruik cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stelt mij in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van mijn diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van mijn  bezoekers. De cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bekijken van mijn website geen cookies ontvangt. Indien u nog vragen mocht hebben over deze Privacy Policy, dan kunt u contact met mij opnemen. Ik help u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

——————————————

Privacy Policy English

Of course Anne4Care respects the privacy of all the users of our site and ensures that any personal information you provide is treated confidentially. We use your data to process the orders as quickly and easily as possible. For the rest, we only use this information with your permission. We never sell your personal information to third parties.

We use your data to provide the following services:

·        If you request a demo from Anne, we need your name, e-mail address and contact details to complete your request and to keep you informed of its progress.

·        To be able to tell the story about Anne as well as possible, we save your personal details and the details of your order and the use of our services with your permission. This allows us to personalise the website.

·        We use your e-mail address to inform you about developments on the website and any special offers and promotions. If you no longer wish to receive this information, you can unsubscribe by sending a message via the contact page.

·        Information about the use of our site and the feedback we receive from visitors helps us to develop and improve the website.

·        If you decide to write a review, you can choose whether or not to add your name or other personal information. We are interested in the opinions of our visitors, but we reserve the right not to publish contributions that do not meet our site conditions.

·        If you respond to a promotion or competition, we will ask for your name, address and e-mail address. We use this information to carry out the promotion, to announce the winner(s) and to measure responses to our marketing campaigns.

·        We do not sell your data! Anne4Care will only make your data it available to third parties that are involved in processing your order.

·        Third parties engaged by our employees are obliged to respect the confidentiality of your data.

Cookies
Cookies are small pieces of information that are stored by the browser on your computer. We use cookies to recognise you, should you visit our site again in the future. Cookies enable us to collect information about the use of our services and to improve and adapt them to the wishes of site visitors. The cookies provide information regarding personal identification. You can set your browser so that you do not receive any cookies while viewing our website. If you have any questions about this Privacy Policy, need more information about your data or if you want changes made to it, do contact us.