Algemene voorwaarden bij Gebruikersovereenkomst Anne

Artikel 1                 Algemeen | Toepasselijkheid
1.1 De programmatuur/software-licentie en de bijbehorende documentatie van Anne4Care B.V. (hierna: “Anne”) wordt aan Gebruiker in gebruik gegeven door Anne4Care B.V..

1.2   De Gebruikersovereenkomst (hierna: de “overeenkomst”) is van toepassing op het gebruik van Anne, en tevens op alle upgrades en andere geleverde ontwikkelingen op Anne en eventuele in combinatie met Anne geleverde producten/apparatuur.

Artikel 2                 Software “Anne”
2.1                    Anne4Care B.V. verleent hierbij aan Gebruiker een niet exclusief, herroepbaar en niet overdraagbaar gebruiksrecht voor gebruik van Anne.

2.2   Gebruiker verleent medewerking aan het installeren van zijn gebruikersprofiel. Anne4Care B.V. geeft uitleg over het gebruik en de werking van Anne. Gebruiker zal deze instructies naleven.

2.3   Het is niet toegestaan Anne op wat voor manier dan ook te kopiëren, wijzigen of daarvan afgeleide werken te creëren. Ook het overdragen van Anne aan een derde is niet toegestaan, net als het in gebruik (doen) geven of in (sub) licentie geven van Anne. Dit geld ook voor de aan Gebruiker beschikbaar gestelde tablet.

2.4   Alle informatie (persoonsgegevens, foto’s, berichten etc.) die via Anne wordt uitgewisseld, wordt na beëindiging van de overeenkomst door Anne4Care B.V. binnen een maand verwijderd.

Artikel 3                 Apparatuur (voor zover overeengekomen)
3.1                Anne4Care B.V. stelt apparatuur ter beschikking stellen aan Gebruiker voor zover beschreven in de  Gebruikersovereenkomst.

3.2   Gebruiker verklaart de apparatuur in goede staat en zonder zichtbare schade te hebben ontvangen. Eventuele beschadigingen en/of bijzonderheden worden opgesomd in de Gebruikersovereenkomst of afleverdocument.

3.3   Voor de terbeschikkingstelling van de apparatuur zijn kosten verschuldigd zoals omschreven in de Gebruikersovereenkomst. Kosten van gebruik, onderhoud en reparatie van de apparatuur komen voor rekening van Gebruiker voor zover veroorzaakt door of voortvloeiend uit het gebruik van de

apparatuur door Gebruiker. De aard en omvang van de kosten en/of de wijze van financiële afhandeling zijn opgenomen in de Gebruikersovereenkomst.

3.4 De apparatuur is en blijft eigendom van Anne4Care B.V., indien niet anders overeengekomen is.

3.5   De Gebruiker is verantwoordelijk voor het in goede staat en operationeel houden van de apparatuur. Hij neemt de nodige zorgvuldigheid in acht ter voorkoming van diefstal, verlies of beschadiging van de apparatuur.

3.6 De apparatuur is slechts bedoeld voor persoonlijk gebruik van Anne en mag niet voor andere doeleinden dan het gebruik van Anne worden gebruikt.

Artikel 4                 Duur en beëindiging
4.1   De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode die start bij overdracht en/of feitelijke ingebruikneming en eindigt in ieder geval op de in de gebruikersovereenkomst vastgestelde einddatum.

4.2   Nadat de geldigheid van de licentie is verlopen, dient Gebruiker het gebruik van Anne te beëindigen. In geval van schending van de voorwaarden van deze overeenkomst heeft Anne4Care B.V. het  recht om het gebruiksrecht op Anne per direct te beëindigen. Op eerste verzoek zal Gebruiker in een dergelijk geval de apparatuur aan Anne4Care B.V. teruggeven.

4.3   Aan het einde van de gebruiksduur kan de Gebruiker verzoeken gebruik te mogen blijven maken van Anne. Eventuele voorwaarden voor langer gebruik worden dan opnieuw schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5                 Ondersteuning
5.1   Anne4Care B.V. is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Anne. Mochten zich verstoringen voordoen waardoor Anne niet (meer) functioneert         zoals in de documentatie is beschreven, dient de Gebruiker daarover zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Anne4Care B.V..

5.2   De klantenservice van Anne4Care B.V. is tijdens kantooruren, van maandag tot en met donderdag, bereikbaar tussen 10.00 en 16:00 uur, via telefoonnummer 0575-787424 of via emailadres klantenservice@anne4care.nl

5.3          Gebruiker is verplicht om storingen, gebreken of beschadigingen aan de apparatuur direct te melden aan de klantenservice van Anne4Care B.V..

5.4       Anne4Care B.V. zal binnen drie werkdagen na ontvangst van de melding de oorzaak van de verstoring onderzoeken.

5.5         Bij storingen aan de apparatuur kan Anne4Care B.V. beslissen vervangende apparatuur in te zetten voor het oplossen van de verstoring.

5.6   In geval van (risico op) storingen, veroorzaakt door onrechtmatig gebruik van Anne door de Gebruiker, of wanneer een storing is veroorzaakt door een koppeling met andere programmatuur dan welke door Anne4Care B.V. zijn geïnstalleerd, komen de herstelkosten voor rekening en risico van

Gebruiker. Ook de eventuele gevolgen van het wijzigen van instellingen door of namens de Gebruiker zullen niet tot aansprakelijkheid van Anne4Care B.V. leiden.

5.7   Als de verstoring een software oorzaak heeft wordt, afhankelijk van de aard en ernst van de verstoring,  een software update gerealiseerd. De software oplossing wordt in een update of upgrade verwerkt en automatisch aan alle gebruikers die hetzelfde product en dezelfde software versie gebruiken geïnstalleerd op de apparatuur.

Artikel 6                 Diefstal of verlies
6.1   Bij diefstal of verlies van de Tablet neemt de Gebruiker direct contact op met Anne4Care B.V., doet zo spoedig mogelijk aangifte bij de politie en geeft een         kopie van het proces-verbaal aan Anne4Care B.V. en de verzekeraar van Gebruiker.

Artikel 7                 Verzekering en aansprakelijkheid
7.1   Indien Gebruiker een klacht over Anne heeft die door Anne4Care B.V. gegrond wordt bevonden, zal Anne4Care B.V. zich maximaal inzetten om de gevolgen te beperken, in het bijzonder door de vastgestelde ondeugdelijkheid van Anne of andere dienstverlening te herstellen of te vervangen (zonder meerprijs), een en ander naar keuze van Anne4Care B.V..

7.2   Gebruiker kan alleen aanspraak maken op een voorziening zoals bedoeld in artikel 7.1 wanneer hij Anne4Care B.V. uiterlijk vier weken na het ontstaan van de schade schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Anne4Care B.V. niet binnen de gestelde termijn is overgegaan tot nakoming c.q opheffing van de wanprestatie of onrechtmatige situatie. Iedere vordering tegen Anne4Care B.V. vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de schade veroorzakende gebeurtenis.

7.3   De aansprakelijkheid van Anne4Care B.V. is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Anne4Care B.V., of – indien geen uitkering of dekking bestaat – beperkt tot maximaal € 1.000,00 per gebeurtenis. Aansprakelijkheid voor overig nadeel zoals indirecte schade, immateriële schade, gevolgschade is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Anne4Care B.V. wegens vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

7.4      De aansprakelijkheidsbeperking van Anne4Care B.V. is niet van toepassing wanneer de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Anne4Care B.V..

7.5   In geval van overmacht is Anne4Care B.V. nooit verplicht tot vergoeding van schade. Van overmacht is bijvoorbeeld sprake bij storingen van het internet, stroomstoringen, stakingen, stagnaties in toelevering, brand of andere gebeurtenissen waardoor Anne4Care B.V. buiten haar macht niet in staat is tot levering. In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort totdat de overmachtssituatie is opgeheven. Beide partijen hebben een inspanningsplicht om de gevolgen van de overmacht te beperken. Opzegging bij overmacht is toegestaan nadat de overmachtssituatie twee weken heeft geduurd.

 

7.6   Het bepaalde in dit artikel, als ook ten aanzien van andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden, gelden ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Anne4Care B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient en ten aanzien van alle aan Anne4Care B.V. gelieerde ondernemingen.

7.7       Anne4Care B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van, of verband houdt met verkeerd en/of onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van Anne door Gebruiker, door welke oorzaak ook, ongeacht de aansprakelijkheidsgrond die wordt aangevoerd.

7.8           Anne4Care B.V. kan Gebruiker aansprakelijk stellen voor schade aan de beschikbaar gestelde apparatuur, ontstaan door onzorgvuldig gebruik of niet nakoming van de afspraken uit deze overeenkomst.

7.9   Het is de verantwoordelijkheid van Gebruiker om de apparatuur voldoende te verzekeren tegen schade, verlies en diefstal (bijvoorbeeld in een inboedelverzekering).

7.10 In geval van (risico op) storingen, veroorzaakt door het gebruik van de apparatuur of door een koppeling met andere programma’s dan welke door   Anne4Care B.V. zijn geïnstalleerd, komt dit voor rekening en risico van de Gebruiker. Ook de eventuele gevolgen van het wijzigen van instellingen door of namens de Gebruiker zal niet tot aansprakelijkheid van Anne4Care B.V. leiden.

7.11 Wanneer de apparatuur zoekraakt zonder aantoonbare oorzaak dan wordt de vervangingswaarde van de apparatuur in rekening gebracht bij Gebruiker.

Artikel 8                 Internet, programmatuur en instellingen
8.1   De apparatuur is voorzien van de noodzakelijke programmatuur en basisinstellingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van standaard besturingssystemen in combinatie met door Anne4Care B.V. ontwikkelde software.

8.2   Updates, voor zover geen nieuwe applicaties, worden automatisch online geïnstalleerd.

8.3     Upgrades van nieuwe functionaliteiten die binnen de overeengekomen dienst vallen worden automatisch online geïnstalleerd.

8.4 Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor een internetverbinding en vrijwaart Anne4Care B.V. voor de eventuele gevolgen van storingen of uitval van de internetverbinding.

Artikel 9                 Garantie
9.1   Anne wordt op “as is” basis ter beschikking gesteld en wordt dus zonder garantie geleverd. Het gebruik van Anne is voor eigen risico van de Gebruiker. Anne is voornamelijk bedoeld om de communicatie tussen Gebruiker en zijn/haar verzorger(s)/mantelzorger(s) te optimaliseren. Anne is niet bedoeld ter vervanging van persoonlijk contact.

9.2   Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een correct gebruik van Anne en voor een juiste invoer van en omgang met (persoons)gegevens zoals agenda, medicatie en contacten. Anne4Care B.V. garandeert bijvoorbeeld niet dat de functies die in Anne zijn vervat altijd aan de eisen van Gebruiker zullen voldoen, dat met Anne ononderbroken of foutloos zal kunnen worden gewerkt of dat eventuele gebreken in Anne zullen of kunnen worden gecorrigeerd.

9.3      Anne4Care B.V. committeert zich tot een zo optimaal mogelijk functioneren van `Anne´ en de apparatuur, maar kan hiervoor geen garanties bieden.

9.4   Anne4Care B.V. draagt binnen de grenzen van artikel 7 verantwoordelijkheid voor productiefouten of storingen in de door Anne4Care B.V. op de apparatuur geïnstalleerde programmatuur/software en zal gemelde onvolkomenheden zo spoedig mogelijk proberen te verhelpen en – indien mogelijk en wenselijk – vervangende apparatuur aan Gebruiker ter beschikking stellen, in welk geval voor die vervangende apparatuur dezelfde voorwaarden gelden zoals beschreven in de Gebruikersovereenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 10               Privacy
10.1 Anne4Care B.V. doet er alles aan om persoonsgegevens van Gebruiker te beschermen in  overeenstemming met de eist van geldende         privacywetgeving, daaronder in ieder geval begrepen  de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Meldplicht        Datalekken. Anne4Care B.V. is in deze ‘verwerker’ van data.

10.2 Anne4Care B.V. is verplicht de persoonsgegevens van Gebruiker te beschermen met behulp van redelijke  technische en organisatorische          maatregelen. Onder de term ‘redelijk’ wordt verstaan die  maatregelen die gelet op het type persoonsgegevens, de omvang van de         risico’s en de kosten van de maatregelen in redelijkheid van Anne4Care B.V. te vergen zijn.

10.3 Persoonsgegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Anne4Care B.V. of die van een derde partij.

10.4 Anne4Care B.V. gebruikt en registreert uitsluitend die persoonsgegevens die door of namens Gebruiker  worden opgegeven of zijn ingevoerd in         Anne.

10.5 Anne4Care B.V. kan de gegevens die door de Gebruiker verstrekt worden gebruiken voor het gebruik van de programmatuur van Anne4Care B.V., alsmede         voor het verbeteren van het product of de dienst.

10.6 Gebruiker heeft de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan Anne4Care B.V. is verstrekt. 10.7 Anne4Care B.V. zal geen persoonsgegevens verwerken voor een ander doel dan met Gebruiker is overeengekomen. Anne4Care B.V. zal geen         persoonsgegevens van Gebruiker aan derden verstrekken,  tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

10.8 Wanneer persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het tussen partijen overeengekomen doel,  zal Anne4Care B.V. deze gegevens uiterlijk         binnen zes maanden verwijderen en/of vernietigen. Daarnaast, en los daarvan, zal Anne4Care B.V. op verzoek van Gebruiker alle         persoonsgegevens aan Gebruiker overhandigen of verwijderen.

10.9 Anne4Care B.V. zal binnen haar organisatie alleen die personeelsleden laten werken met persoonsgegevens van Gebruiker die gebonden zijn aan         een geheimhoudingsverplichting en die zich hebben gecommitteerd aan naleving van geldende wet- en regelgeving.

10.10 Ieder verlies, onrechtmatige verkrijging van of schade aan persoonsgegevens dient binnen 24  uur na constatering aan Anne4Care B.V. te worden         gemeld met het oog op de mogelijke verplichting tot  melding van dat privacy-incident of datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens of         een andere  toezichthouder.

Artikel 11               Beveiliging
11.1 Om gebruik te kunnen maken van Anne ontvangt Gebruiker een gebruikersaccount. Hiermee kunnen de functionaliteiten binnen Anne         beheerd worden.  Het is in het belang van Gebruiker dat Gebruiker zijn/haar gebruikersnaam alleen aanbiedt aan de beheerders van de         betreffende  functionaliteit en voor het overige het wachtwoord geheimhoudt. Anne4Care B.V. is niet aansprakelijk voor  misbruik van          gebruikersnamen en wachtwoorden door gebruikers of derden.

11.2 Anne4Care B.V. garandeert, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de te verwerken gegevens, passende technische en          organisatorische maatregelen te hebben getroffen om de persoonsgegevens van Gebruiker te beveiligen.

11.3 Gebruiker garandeert en neemt zelf ook passende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige         verwerking.

11.4 Gebruiker is verantwoordelijk voor de kwaliteit en beveiliging van de eigen internetverbinding en vrijwaart Anne4Care B.V. voor de gevolgen van          onvolkomenheden in de eigen ICTomgeving. Artikel 12               Intellectueel eigendom

Alle rechten op Anne, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen op beiden liggen en blijven bij Anne4Care B.V.. Gebruiker verkrijgt slechts het recht gebruik te mogen maken van de beschreven en aangeboden functionaliteiten voor zo lang de overeenkomst van kracht is.

Artikel 13               Wijziging en overdracht Gebruikersovereenkomst
13.1 Anne4Care B.V. is bevoegd om deze Gebruikersovereenkomst eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in  werking op de in de bekendmaking        vermelde datum. Indien Gebruiker de wijziging niet accepteert is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst per vermelde datum te beëindigen.

Wijzigingen gelden  ook ten opzichte van al bestaande overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

13.2 Anne4Care B.V. mag haar rechten en verplichtingen uit deze Gebruikersovereenkomst overdragen aan een derde partij die de betreffende         bedrijfsactiviteiten of de intellectuele eigendomsrechten op  Anne van haar overneemt.

Artikel 14               Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en algemene voorwaarden van Anne4Care B.V. is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Gebruikersovereenkomst, algemene voorwaarden of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen in eerste instantie via mediation worden opgelost. Indien dat niet lukt, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Anne4Care B.V. is gevestigd.